Kontakttolk

Härnösands folkhögskola ger en 1-årig sammanhållen grundutbildning till kontakttolk. Kursen ges på distans med obligatoriska sammankomster i Härnösand. Studietakten är halvfart. Utbildningen står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan. Se informationsfilm om yrket här.

Kursfakta

Längd: 1 år distans

Studietakt: Halvfart
Kurstid: Start 15 aug 2019.

Träffar: 6 obligatoriska träffar (i regel fyra dagar).

Träffar läsåret 19/20: 15-18/8, 10-13/10, 12-15/12, 18-19/1, 12-15/3, 18-31/5.

Ansök senast: 30 april (inga besked om antagning lämnas före detta datum). Därefter publiceras aktuella språk för utbildningen och behörigasökande kallas till antagningsprov 14-15 juni 2019. Obs! Betygskopia måste bifogas för att ansökan ska behandlas. 

Antagningsvillkor: 3-årig gymnasieutbildning inklusive Svenska 2/Svenska B eller motsvarande. Mycket goda kunskaper i svenska och tolkspråket.

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå. Om du kan visaatt du inte fått sökt studiestöd får du inackordering på skolan.

Kostnader: Depositionsavgift 1 000 kr som du får tillbaka när hela grundutbildningen är genomförd. För varje delkurs betalar du 600 kr för studiematerial. Utöver detta betalar du för mat och fika (ingår i programmet) under träffarna. Du kan bo på skolans studenthem till specialpris.

Reseersättning: Du kan söka reseersättning för belopp överstigande 300 kr, dock högst 2 000 kr.

Kontaktperson: 
Olga Lysova
0611-55 85 91
olga.lysova@hfs.se

Läs mer om tolkutbildning: blitolk.nu

Mål

Utbildningen syftar till att ge dig förutsättningar för att självständigt kunna arbeta som kontakttolk på ett effektivt och rättssäkert sätt mellan den som inte behärskar svenska språket och representanter för myndigheter, serviceorgan och organisationer.

Målgrupp

Kontakttolkutbildningens målgrupp är blivande och verksamma tolkar som aktivt behärskar svenska och det andra tolkspråket.

Kursupplägg

Utbildningen omfattar 545 timmar och är indelad i delkurser med sex träffar på Härnösands folkhögskola.

Träffar:
15-18 augusti – Introduktionskurs 
10-13 oktober – Samhällstolkning 
12-15 december – Sjukvårdstolkning 
18-19 januari – Migrationstolkning 
12-15 mars – Migration/Juridik för tolkar 
28-31 maj – Juridik för tolkar/avslutning 


Mellan träffarna sker undervisningen på distans via Internet med Google Suite for Education.

  • Introduktionskurs
  • Samhällstolkning
  • Sjukvårdstolkning
  • Juridik för tolkar
  • Migrationstolkning
  • Tolketik och tolkningsteknik
  • Språkfärdighet svenska för tolkning

Delkurserna Tolketik och tolkningsteknik och Språkfärdighet svenska för tolkning löper genom hela utbildningen.

Kursinnehåll

Huvudinnehållet efter introduktionskursen är realia/ämneskunskap, tolketik, tolkningsteknik och tolkningsövningar. All grundutbildning innehåller skriftliga realia- och terminologiprov samt muntliga tolkningsprov. Utbildningen innehåller de moment som prövas i Kammarkollegiets auktorisationsprov.

Språkgrupper

Språkgrupperna kan variera från år till år beroende på behov av tolkar och antal sökande i olika språk. Språkhandledning för läsåret 19/20 kommer att erbjudas i dessa språk: arabiska, dari, engelska, ryska, somaliska, uzbekiska.

Antagningsprocess

Ett första urval görs av behöriga sökande utifrån utbildningsbakgrund och tolkspråk. Därefter görs ett förkunskapstest på folkhögskolan i svenska och tolkspråket. Nästa urval görs utifrån resultat i förkunskapstestet samt med ledning av de sökandes tolkspråk.

Mer information

Utbildningsbevis

Utbildningsbevis utfärdas efter godkända resultat på samtliga delkurser. Kursbevis ges eftergodkänt resultat på en delkurs. (Kursbevis och utbildningsbevis utfärdas endast av utbildningsanordnare med sammanhållen grundutbildning som står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan.)

Deltagare som har erhållit utbildningsbevis med godkänt resultat kan registrera sig hos Kammarkollegiet.

Komplettering och fördjupning

Det är också möjligtatt komplettera påbörjad grundutbildning eller enbart språkhandledning. Läs mer om komplettering.

Det finns även möjlighet för dig som har gått hela grundutbildningen till kontakttolk som står under tillsyn av MYH eller deltar i utbildningen och har gått minst två delkurser att ansöka till skolans fördjupningskurser för kontakttolkar. 

Under vårterminen 2019 startar fördjupningskurser inom Tolkning i HBTQ-frågor (15-17 februari), Migrationstolkning, mångkulturellt samhälle med fokus på religion (26-28 april) och Domstolstolkning (11-12 maj).

Validering

Vi erbjuder dig som jobbar som tolk en validering av dina kunskaper mot lärandemålen på grundutbildningen, vilket innebär att du kan få ett kompetensbevis utan att behöva gå grundutbildningen. För detta tas en särskild avgift ut. Läs mer om validering.

Preparand

Preparandkurs för kontakttolkar. Inför Kammarkollegiets auktorisationsprov (AT) 2019. Tolken ska efter genomgången kurs ha fått möjlighet att avsevärt förbättra sina kunskaper och färdigheter på de områden som ingår i auktorisationsprovet för att kunna uppnå den nivå som krävs för att genomgå provet med godkänt resultat.