Härnösands folkhögskola

Studerande

Ansökningstider
Olika kurser har olika ansökningstider. Efter sista ansökningsdag görs löpande antagning. Då behandlas ansökningarna i den ordning de kommer in. Sena återbud kan göra att det finns platser fram till kursstart. 

Hur du ansöker
Du ansöker på webben i folkhögskolornas gemensamma system Schoolsoft. Första gången registrerar du ett konto på Schoolsoft Mina sidor som du kan använda för att söka flera utbildningar hos oss och även till andra folkhögskolor. Du får en automatisk bekräftelse till den e-postadress du använde för att skapa ditt konto. I bekräftelsen finns en länk till Mina sidor där du kan du följa hur din ansökan behandlas. Om ansökan behöver kompletteras så kontaktar vi dig.

Om du av någon anledning har problem med den digitala ansökan kontakta skoladmin@hfs.se.

Varje folkhögskola i Sverige ansvarar för sin egen antagning.

På behörighetsgivande kurser (allmänna kurser) finns inga formella antagningskrav mer än att du bör ha fyllt 18 år. Här har vi frihet att anta efter dina behov samt dina förutsättningar att tillgodogöra dig kursen. Vi antar alltså inte på betyg, men du måste skicka med betygskopior eftersom vi vill veta vad du gjort tidigare och vad du behöver komplettera. Vid antagningen är vi måna om att få studerande i olika ålder och med skiftande bakgrund.

På profilkurser (musik, dans, yrkesutbildningar m fl) har vi som folkhögskola möjlighet att ställa särskilda krav och där kan antagningsprov förekomma.

Beslut om antagning fattas av aktuell utbildningsledare på rekommendation av kursföreståndare.

När antagningen är klar syns resultatet på Mina sidor. Du får antagningsbesked som meddelande på Mina sidor och som mejl till din e-postadress. Om du är antagen så tackar du ja (eller nej) till din plats på Mina sidor. Det är viktigt att du gör det snabbt så att någon annan kan få besked i god tid ifall du tackar nej. Om du är reserv så skickar du ditt svar till skoladmin@hfs.se enligt anvisning i antagnings-meddelandet.

En tid efter att du tackat ja till en plats får du ett välkomstmeddelande på Mina sidor och till din e-post. Det innehåller viktig information inför kursstarten. Du som vill bo på skolans studenthem bör så snart som möjligt kontakta oss på info@hfs.se

Om en lång kurs ställs in på grund av för få deltagare eller av orsak som skolan inte råder över så informerar vi dig minst två veckor före kursstart.

Som studerande på  folkhögskola får du ett intyg över fullföljd kurs. På allmän kurs kan du därutöver få intyg om behörighet för högskolestudier och ett studieomdöme. Graderade betyg ges inte på våra kurser.

På folkhögskola används begreppet ”kurs” synonymt med ”utbildning” och ska inte förväxlas med hur begreppet används i gymnasiet och på högskola. Den vanliga folkhögskoleutbildningen kallas ”lång kurs” och omfattar minst 15 dagar, i regel en termin eller längre. Allmän kurs är folkhögskolans motsvarighet till grundskola och gymnasium. Folkhögskolor ger också korta kurser och det som här sägs om behörigheter och omdöme gäller inte dessa.

Allmän kurs kan ge grundläggande behörighet för högskola och behörighet för yrkeshögskola. Folkhögskola kan också ge särskild behörighet i enskilda ämnen. Vi gör det motsvarande gymnasieskolan vilket innebär att vi själva har frihet att utforma undervisningsformer och examination. Läs mer info på folkhogskola.nu

Vid kursstart informerar vi dig som studerar på allmän kurs om förutsättningar och omfattningskrav för behörighetsgivning. Du ska själv vid kursstart tala om för din mentor vilka behörigheter du vill uppnå.

Mentor bedömer i samverkan med dina övriga lärare och rektor när grundläggande och särskild behörigheter kan utfärdas. Om du inte fått önskad behörighet kan du vända dig till rektor och be att frågan ska prövas på nytt.

Vi ger inte graderade betyg, men du kan på kurser med allmänna ämnen få ett studieomdöme för att söka till högskola i folkhögskolans urvalsgrupp.

Studieomdöme är ett samlat utlåtande om din förmåga till fortsatta studier och ges i en sjugradig skala. Med studieomdömet konkurerar du med andra sökande till högskolan inom folkhögskolans egen urvalsgrupp. Gruppens storlek avgörs hur många med behörighet från folkhögskola som söker aktuell kurs. Det lönar sig därför att göra högskoleprovet så att du kommer med även i den urvalsgruppen. Mentor informerar vid kursstart om villkor för omdömessättning och vad som krävs av dig om du vill ha studieomdöme vid kursens slut.

Ett omdömesmöte med samtliga dina undervisande lärare fastställer studieomdömen under ledning av rektor. Mötet är gemensamt ansvarigt för omdömesbesluten. Du har möjlighet att överklaga till rektor som då beslutar om frågan ska tas upp till ny prövning i omdömesmöte. Beslut om förändring av ett omdöme kan endast fattas av det omdömesmöte som fastställt det tidigare omdömet. Ett omprövat beslut kan inte överklagas. Du har möjlighet att begära att inte få del av ett fastställt omdöme. Alla omdömen arkiveras av skolan och du kan senare be att få ut det. Du behöver inte begära studieomdöme, men kan då inte heller få omdöme i efterhand för just den kursen om du skulle ändra dig.

Kursintyg, utbildningsbevis, behörigheter och studieomdömen arkiveras av folkhögskolan. Du kan efterfråga dem kostnadsfritt om ditt eget dokument kommit bort.

Studier på våra långa kurser ger dig rätt till studiestöd från CSN. Studiestöd är antingen studiehjälp eller studiemedel. Det är din ålder som avgör vilket stöd du kan få.

  • Studiehjälp får du till och med vårterminen det år du fyller 20.
  • Studiemedel får du från och med höstterminen det år du fyller 20.

Läs mer om studiestöd på folkhogskola.nu och på CSN.

Om du fyllt 20 år och har studiemedel är det viktig att du följer din studieplan. Du måste klara kraven på studieresultat för att få fortsatta studiemedel.  Vi rapporterar till CSN vid terminsavslut om du inte har studerat i den utsträckning som du har anmält eller om du avbryter dina studier.

Om du ändrar dina studier är det viktigt att du själv meddelar det till CSN direkt. Du slipper då få för mycket pengar utbetalt som du sedan måste betala tillbaka till CSN.

Vid mer än sju dagars sammanhängande sjukdomsfrånvaro ska du kontakta Försäkringskassan. Vid vård av barn ska CSN kontaktas från första dagen.

Du kan bo på folkhögskolan under terminerna – läs mer på sidan Studentboende.

När du börjar dina studier så ska du godkänna skolans gemensamma regler. Reglerna finns också samlade i ett häfte som du får vid kursens början. Genom att underteckna mottagande av informationshäftet godkänner du dess bestämmelser.

På Härnösands folkhögskola håller vi hårt på att skolmiljön ska vara fri från alkohol och droger. Vi menar att ett drogförbud bidrar till att skapa arbetsro. En drogfri miljö är dessutom nödvändig för den som har något missbruk bakom sig. Varje år kommer studerande som behöver detta stöd.

Du som antagits till en lång kurs måste innan du börjar studierna godkänna skolans regler om frihet från alkohol, droger och liknande preparat. Policyn är fastställd av skolans styrelse. Vid brott mot dessa regler kan du både avstängas från studier och avvisas från skolans område.

För att få använda skolans nätverk och datorer ska du godkänna reglerna för detta. Du är själv ansvarig för allt som görs med din inloggning på nätverket. Du får även ett konto i Google Workspace for Education där dina filer sparas. Vid kursslut avslutas dina konton på nätverket och i Google Workspace for Education.

Härnösands folkhögskola är och vill vara en mötesplats där alla ges tillgång till förutsättningar att växa och göra skillnad för sig själv och sina sammanhang. Folkhögskolans grundvärderingar bygger på att vi tillsammans skapar en gemenskap där människor oavsett ålder, funktionalitet, sexuell läggning eller bakgrund kan mötas. Det är ett gemensamt förhållningssätt vi har gentemot varandra inom folkhögskolan.

För dig som kursdeltagare är det viktigt att ta ansvar för ett positivt arbetsklimat och för goda relationer. Likaså att visa förståelse för och respektera gemensamma överenskommelser i skolsamhället. Vi förutsätter att du som kursdeltagare delar skolans grundvärderingar genom att visa respekt för alla människors lika värde och den enskildas rätt till personlig integritet.

Bilder och video från gemensamma samlingar och andra delar av skolans vardag kan komma att publiceras i sociala medier och på vår hemsida. Bilder kan även publiceras i trycksaker och utställningar. Om du av skäl som till exempel skyddad identitet inte vill vara med på bild där du lätt kan identifieras så måste du informera kursföreståndare/mentor som meddelar vår kommunikatör. 

I mindre sammanhang blir du informerad om dina rättigheter vid fotografering samt att du får skriva under ett fotoavtal. Du har rätt att inte skriva under fotoavtalet om du inte vill finnas med på bild eller film.När du själv tar bilder och spelar in video på folkhögskolan så har du ansvar för att inte använda dem på ett kränkande sätt.

Bilder och video som finns på skolans hemsida och i andra kanaler på nätet får av upphovsrättsliga skäl inte kopieras och spridas vidare. Om du vill använda skolans bilder eller video måste du först få tillstånd av kommunikatören.

Du som bor på skolans studenthem ingår ett kontrakt med skolan som hyresvärd.

Om du missköter dina studier kan du avstängas från fortsatta studier (t ex vid stor frånvaro). Ett sådant beslut måste ha föregåtts av såväl muntlig som skriftlig varning. Beslut om skriftlig varning och avstängning fattas av rektor efter samråd med utbildningsledare och andra berörda.

Om du bor på skolans studenthem kan du med omedelbar verkan sägas upp från ditt studentrum vid brott mot i hyreskontraktet fastställda regler (t ex bruk av narkotika eller alkohol). Sådan avvisning kan ske utan föregående varning om överträdelsen bedöms som allvarlig. Beslut om avvisning från studenthemmet fattas i en ansvarsgrupp under rektors ledning. Sådant beslut kan inte överklagas.

Skolor som bedrivs i offentlig regi, dvs av kommuner, landsting och av staten, omfattas av bestämmelser om offentlighet och sekretess medan vi som rörelseägd folkhögskola inte lyder under Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vår hållning är ändå att skolans personal skall rätta sig efter bestämmelserna i denna lag när det gäller studerandes personliga förhållanden.

Ur Offentlighets- och sekretesslagen 23 kap 5 § (texten gäller från 1 juli 2011, tidigare fanns motsvarande formulering som 3 § i samma kapitel):

Sekretess gäller i annan utbildningsverksamhet /—/ för uppgift som hänför sig till psykologisk undersökning eller behandling och för uppgift om en enskilds personliga förhållanden hos psykolog, kurator eller hos studie- och yrkesvägledningen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Sekretess gäller i elevvårdande verksamhet i övrigt inom arbetsmarknadsutbildningen, den kommunala vuxenutbildningen, den särskilda utbildningen för vuxna, utbildningen i svenska för invandrare och folkhögskolan för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

Härnösands folkhögskola samlar in dina personuppgifter så att du ska kunna studera på skolan. Vi delar dina personuppgifter med tredjeparter (Folkbildningsrådet, SchoolSoft, Google, SCB, CSN m.m.) 

Dessa personuppgifter samlar Härnösands folkhögskola in:
Förnamn, efternamn, personnummer, adress, mailadress, telefonnummer, betyg/omdömen, allergier m.m.

Dina personuppgifter lagras så länge du är studerande på skolan och därefter så länge vi är rapporteringsskyldiga för till exempel intyg. 

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter.

Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten “Datainspektionen” på, datainspektionen@datainspektionen.se om du tycker att skolan behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. 

Kontakt vid frågor kring personuppgiftshantering:
info@hfs.se
0611-55 85 00

Härnösands folkhögskola är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). Informationen på hemsidan utgör skolans studeranderättsliga standard tillsammans med det välkomstbrev som du får efter antagning och det informationshäfte som du får vid kursstart. Häftet innehåller både praktisk information och regler gällande datorer och nätverk samt alkohol och droger. Genom att underteckna mottagande av informationshäftet godkänner du dess bestämmelser.

Läs mer om Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR)

Som kursdeltagare hos oss möter du en varierande undervisning och olika arbetssätt för att tillgodose dina och gruppens behov.

Härnösands folkhögskola har lång erfarenhet av arbete med att ge särskilt stöd. Pedagogik och metoder anpassas för att du ska lyckas med din studier. Särskilda insatser, i form av extra stöd, ges om man har fysiska eller neuropsykiatriska funktionsvariationer eller om man har språksvårigheter på grund av annat modersmål. Ett exempel är att stora grupper delas i mindre utifrån både kunskapsnivåer och koncentrationsförmåga.

För att kunna genomföra studieplaneringen och därefter undervisningen på ett professionellt och individanpassat sätt har ett flertal lärarna specialpedagogisk kompetens och utbildning i neuropsykiatriska funktionsvariationer i skolmiljö. I de fall där lärarna inte har möjlighet att i tillräcklig utsträckning möta behov i studiesituationen kan stödperson vara ett alternativ.

Av olika skäl kan man ha problem med svenska språket, både när det gäller att läsa och att skriva. På skolan finns ett brett kunnande när det gäller undervisning i svenska som andraspråk.

Ifall du har en dokumenterad läs- och skrivproblematik och är i behov av specialpedagogiska hjälpmedel erbjuds du extra stöd. Stödet utformas efter din situation och kan till exempel innebära träningsprogram på dator, talsyntes, inläst kursmaterial samt anpassad studietakt där du får hjälp av kunniga pedagoger och pedagogiska resurspersoner.

Den grundavgift som betalas till skolan i samband med bekräftelse på erbjuden plats i antagningsbesked på 500 kr, respektive 300 kr för distanskurs, omfattar studerandeförsäkring, obligatoriska gemensamma aktiviteter samt visst studiematerial/digitala läromedel. Grundavgiften återbetalas inte.

Inget browserstöd

Din webbläsare är väldigt gammal. Den är så pass gammal att den här webbplatsen inte kommer att fungera riktigt som den ska. På browsehappy.com kan du få hjälp med att uppgradera din webbläsare och förbättra upplevelsen.