Folkflöjt – distans

I samarbete med Folk Flute Academy Haverö erbjuder vi en kurs i folkflöjt för dig som vill utveckla ditt spel på traditionella spelpipor och/eller blockflöjt samt traversflöjt. Upplägget är deltidsstudier eller ett fortbildningsår på distans med några träffar per termin. Kursen passar bra att kombinera med t ex arbete eller andra studier.

Lärare är Göran Månsson.

Innehåll

Vill du fördjupa ditt spel i folkflöjt? Vi erbjuder enskilda lektioner och kursdagar i ett individuellt upplägg beroende på vilken flöjttyp du vill fördjupa dig i. Fokus ligger på att utveckla ditt spel med teknik, sväng och uttryck. Undervisningen sker med individuella lektioner på distans samt med en helg per termin där vi träffas på Härnösands folkhögskola för individuella lektioner, seminarium samt gemensamma ensemble- och teknikpass. Vid träffarna i Härnösand kommer också gästlärare. Läsåret 20/21 hade vi Emma Johansson och Ale Möller som gästlärare.

Repertoar

Vi spelar traditionella låtar ur spelpipans repertoar från framförallt Ol’Jansas låtskatt från Härjedalen. Även låtar från Haverö och de omkringliggande landskapen Jämtland, Härjedalen, Medelpad och Hälsingland.

Lärare

Göran Månsson, en av Sveriges mest meriterade flöjtspelare och pedagoger inom folkmusik. Född och uppvuxen i Västra Medelpad har han blivit en av de starkaste traditionsbärarna av musiken efter sina förfäder från Haverö.

Göran är utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm där han även undervisar. Han är grundare av Folk Flute Academy Haverö som har kommit att bli en mötesplats för flöjtspelare från hela världen. Som musiker har han turnerat världen runt med band som Gjallarhorn och Göran Månsson Band och som soloartist är han en av de mest uppskattade i Japan. Han har uruppfört Mats Edéns Naturae Sonus för Härjedalspipor och kammarorkester. Verket var specialkomponerat för Göran och uppfördes tillsammans med Nordiska Kammarorkestern.

Göran är också en av lärarna vid Kapellsbergs folkmusikutbildning.

Ansökan och kriterier

Du bör ha en god vana av att spela folkmusik på ditt instrument. Gärna ha deltagit i undervisning på högre nivå t ex Folk Flute Academy’s fortsättningskurser. Undervisning sker på gehör men det är ett plus om du kan läsa noter.

Efter intresseanmälan får du spela in tre låtar av olika typ för bedömning. Även ett brev där du skriver lite om dina förkunskaper, förväntningar och mål.

Skicka din intresseanmälan till Göran Månsson på contact@folkfluteacademy.com

Kursfakta

Terminstider:
HT 2020: 31 aug – 18 dec

Kommande terminer:
VT 2021: 11 jan – 4 juni
HT 2021: 30 aug – 17 dec

Studietakt:
Deltid.

Studieort:
Distans. Schema distansundervisning samt kurshelger HT/VT 21/22 ännu ej fastställda.

Ansök senast:
10 aug 2021.

Kursansvarig:
Helén Lundquist-Dahlén
0611-55 85 52 
072-240 10 08 helen.lundquist@hfs.se

Kostnader kurshelger:
Boende enkelrum: 540 kr/person/kurshelg (2 nätter, logi).
Boende dubbelrum: 320 kr/person/kurshelg (2 nätter, logi).
Frukost: 60 kr/person/dag.
Matpaket: 285 kr/kurshelg (lunch, eftermiddagsfika och middag på lördagen).

Boka boende och matpaket på info@hfs.se senast 14 dagar innan varje kurstillfälle.
Läs mer här.

Servicekostnad: 1 000 kr/termin

Information in English

We’re offering a new course in folk flute for you who want to develop your playing traditional playing pipes and / or recorder and traversal flute. The program is part-time studies or a continuing education year at a distance with a few meetings per semester. The course is good for combining with, for example, work or other studies.

Teaching the course is Göran Månsson.

Course content

Want to improve your playing in folk flute? We offer individual lessons and single courses in an individual arrangement depending on which flute type you want to immerse yourself in. The focus is on developing your playing with technique, jam and expression. The teaching takes place with individual lessons at a distance and with two weekends per semester where we meet at the Härnösand Folk High School for individual lessons, seminars and joint ensemble and technology sessions. At the meetings in Härnösand there may also be guest teachers.

Repertoire

We play traditional songs from the repertoire of the Spilåpipa (a type of fiddle flute) from mostly Ol’Jansa’s song treasure from Härjedalen. Also songs from Haverö and the surrounding landscapes of Jämtland, Härjedalen, Medelpad and Hälsingland.

Teacher

Göran Månsson, one of Sweden’s most acclaimed flute players and educators in folk music. Born and raised in Western Medelpad, he has become one of the strongest traditional bearers of music after his ancestors from Haverö.

Göran is educated at the Royal Academy of Music in Stockholm where he also teaches. He is the founder of Folk Flute Academy Haverö, which has become a meeting place for flute players from all over the world. As a musician he has toured the world with bands such as Gjallarhorn and Göran Månsson Band and as a solo artist he is one of the most appreciated in Japan. He has performed Mats Edén’s Naturae Sonus for Härjedalspipor and chamber orchestra. The work was specially composed for Göran and was performed together with the Nordic Chamber Orchestra.

Göran is also one of the teachers at Kapellsberg’s folk music education.

Application and criteria

You should have a good habit of playing folk music on your instrument. Preferably to have participated in higher level teaching such as Folk Flute Academy’s continuing education courses. Teaching is done on hearing but it is a plus if you can read notes.

After you send in your registration of interest, you’ll record three songs of different types for evaluation. Also a letter where you write a little about your prior knowledge, expectations and goals.

Send your registration of interest to Göran Månsson at contact@folkfluteacademy.com.

Course content

Semester:
Fall 2020: August 31 – December 18

Upcoming semester:
Spring 2021: Januari 11 – June 4
Fall 2021: August 30 – December 17

Study location:
Distance. Distance teaching and Course weekends HT/VT 21/22 not yet decided.

Study pace:
Part time.

Application deadline:
August 10 2021.

Course coordinator:
Helén Lundquist-Dahlén
0611-55 85 52 
072-240 10 08 helen.lundquist@hfs.se

Course weekend charges:
Ackommodation single room: 540 SEK /person/course weekend (2 nights, logistics).
Accommodation double room: 320 SEK / person / course weekend (2 nights, logistics).
Breakfast: 60 SEK / person / day.
Food package: 285 SEK / course weekend (lunch, afternoon coffee and dinner on Saturday).

Book accommodation and food packages at info@hfs.se at least 14 days before each course opportunity. Here’s information about our hostel, however only in Swedish.

Service charge: 1 000 SEK /Semester.