Fritidsledarutbildningen

Vill du arbeta för att ge individer förutsättningar att växa i livet?

Fritidsledarutbildningen vid Härnösands folkhögskolan är en yrkesinriktad utbildning som ger dig vidgade perspektiv och kunskaper inom ledarskap, konflikthantering, ickevåldsmetoder, inkludering, makt och normer.

Under utbildningen guidas du till att bli en ledare som ska arbeta med människors fritid, där du kommer att möta unga människor i deras förberedelser inför deras kommande vuxenliv. Som fritidsledare kommer du att leda grupper och att stötta individer att växa och hitta mening genom upplevelser som de inte alltid hittar på egen hand.

Kursfakta

Längd: 2 år
Studietakt: Helfart
Terminstider: 
VT -19, 7 jan – 21 juni
HT -19, 2 sep – 20 dec
VT -20, 8 jan – 17 juni

Ansök senast:
30 april. Efter sista ansökningsdag har vi löpande antagning om det finns platser kvar.

Antagningsvillkor:
För att antas måste du uppfylla någon av följandegrundläggande behörigheter

1. Gymnasieexamen eller motsvarande. 

2. Reell kompetens innebär att åberopa individuell prövning av andra kompetenser och praktisk erfarenhet.

Särskild behörighet:
Utöver den grundläggande behörigheten måste du även uppfylla Svenska som andraspråk 2 samt relevant erfarenhet från yrkesområdet. 

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå

Kostnader:
Utbildningen är avgiftsfri, det tillkommer en terminsavgift för material på 1000 kr. Kostnad för litteratur om du köper i bokhandel uppskattas till ca 1800 kr. Omkostnader vid utbildningsmoment som är förlagda på annan ort, så som metodmoment med friluftsliv självkostnadspris.

Kontaktperson:
Johanna Hedman
0611-55 85 61
johanna.hedman@hfs.se

Målgrupp

Denna utbildning riktar sig till dig som har gymnasiekompetens och erfarenhet av att vara ledare.

Mål

Målet är att du ska få tillgång till teoretiska kunskaper och verktyg som hjälper dig att hantera utmanande situationer med individer och grupper. Du kommer utveckla din förmåga att kommunicera med människor och får syn på både dina egna och andras kommunikations- och beteendemönster.  Vi vill att du ska får öva din förmåga att leda, att följa, att arrangera, att utvärdera, att teoretisera men också att praktisera. 

Kursupplägg

Övergripande målen för fritidsledarutbildningen är gemensamma för alla fritidsledarutbildningar i landet och bygger på den gemensamma kursplanen tagen av fritidsledarskolorna i samverkan.  Utbildningen grundar sig i folkbildningens grundsyn och metoder, vilket ger avtryck i arbetssätt och upplägg av undervisningen. I mötet mellan folkbildningens tro på det mänskliga mötet och akademisk litteratur skapar vi en lärprocess där målet är att studerande ska få en konkret pedagogisk erfarenhet vilket ger en djupare förståelse, du kommer även få möjlighet att använda innehållet i ditt praktiska ledarskap. Kursen grundar sig i ett systemteoretiskt förhållningssätt där vi tittar på beteenden och situationer utifrån olika perspektiv med syftet att förstå. Vi har ett salutogent fokus vilket innebär att vi fokuserar på det som fungerar och är nyfikna på varför det fungerar. Ambitionen är att du ska utveckla förmågan i att arbeta enskilt och i grupp med uppgifter inom givna ramar där målet är att du ska tillägna sig kunskaper i arbeta med människor i många olika sammanhang. 

Kursinnehåll

Utbildningen innehåller moment så som Ledarskapsutveckling, beteendevetenskapliga teorier och perspektiv,  samhälle och fritidskultur, metodkunskap, verksamhetsförlagt lärande.  

Här på Fritidsledarutbildningen på Härnösands Folkhögskola kommer du dessutom:

  • Hitta vägar för att upptäcka maktobalans i såväl det lilla som i det stora.
  • Utveckla din förståelse för konflikter och bygga upp dina verktyg
    och metoder för att lösa dem.
  • Lära och träna på strategiskt fredsarbete och ickevåldsmetoder
  • Skapa ett stort kontaktnät och vara en viktig del i att utveckla
    och leda en utbildning och grupp.
  • Fördjupa din pedagogiska kunskap och vana med fokus på integration och mångfald.
  • Delta i och använda utomhuspedagogik i det storslagna Höga Kusten

Efter utbildningen

Arbetsmarknaden är god för fritidsledare, av de som fick examensbevis 2017 har 95 % en anställning. De som går Fritidsledarutbildningen hamnar enligt färsk statistik bland annat i skolan, kommunen eller inom vård och omsorg.  Detta är en bred utbildning som ger många möjligheter till arbete! Vill du veta mer finns länkar längre ner på sidan. 

Antagningsprocess

Du ansöker till utbildningen via ett digitalt formulär vilket du kommer åt via knappen Ansök, sista ansökningsdag är den 15 april.

Det är viktigt att du i din ansökan bifogar betyg och intyg som styrker grundläggande och särskilda behörigheter till fritidsledarutbildningen. De sökande som uppfyller dessa behörigheter kallas till en besöks- och intervjudag i maj. Där ges information om utbildningen, du får se dig om på skolan och vi intervjuar dig.

Besked om antagning, eventuell reservplacering eller ej antagning ges senast den 15 juni.

Mer information

fritidsledarskolorna.se
Gemensam studieplan (pdf)
Rapporten om vart de som utbildade sig fått jobb (pdf)
Drog- och alkoholpolicy (pdf)

Kostnader under utbildningen

Undervisningen på utbildningen är kostnadsfri. Däremot har vi en allmän avgift på 1 000 kr per termin. Den allmänna avgiften täcker bland annat kostnader för försäkring och visst material.

Du förväntas själv skaffa din kurslitteratur och stå för kostnaden. Du kan påverka kostnaden beroende på om du väljer att köpa böcker eller låna på skolans biblioteket eller köpa begagnat. Om du väljer att köpa all kurslitteratur ligger kostnaden på cirka 1 800 kr per termin. Vi förutsätter att du har tillgång till aktuell litteratur när delkurserna startar.

I utbildningen ingår aktiviteter som kan innebära övernattning, bland annat åker vi på en uppstartsresa vid kursstart i år 1. Kostnaderna för detta överstiger ej 1 000 kr per termin. Här kan du vara med och påverka upplägget och kostnaden. Självkostnadspris för mat, boende och resor gäller. Dessa övernattningar ingår som obligatoriska moment i utbildningen.

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) som kan medföra extra kostnader.