Skoldemokrati

En viktig uppgift för folkhögskolan är engagemanget för demokrati i de små och i de stora sammanhangen.

Studerandeinflytande

På folkhögskola är ditt inflytande som studerande av grundläggande betydelse. Det gäller både din egen kurs och skolans gemensamma sammanhang. Enligt skolans stadgar har de studerande rätt till en adjungerad ledamot av skolans styrelse. De studerande ska också utse ett eget skyddsombud som ingår i skolans skyddskommitté.

Demokratiskt forum

Demokratiskt forum (DF) är skolans organ för studerandeinflytande och studeranderätt. Alla kurser utser två representanter. Skolledning, lärare och övrig personal är också representerade på mötena. DF möts för samtal om undervisningen och skolvardagen. Forumet beslutar om gemensamma föreläsningar, temadagar, konserter etc.