Kostnader och studiestöd

Undervisningen är avgiftsfri. Du betalar litteratur, studieresor och praktik (om din kurs omfattar det) samt en servicekostnad. Du kan bo på skolans studenthem. Restaurang Nya Varvet har rabatterade lunchpriser för studerande.

Litteratur

Kurslitteratur kan kosta 300–1 000 kr per termin beroende på kurs. Du har själv ansvar för att skaffa litteraturen.

Servicekostnad

Servicekostnad betalas per termin.

  • Bibelfjäll (i Hemavan): 1 900 kr
  • Musiklinjen Kapellsberg: 1 000 kr
  • Övriga kurser på folkhögskolan: 800 kr
  • Distanskurser: 500 kr (med undantag för kontakttolkutbildningen)

Servicekostnaden omfattar bl a undervisningskopior, utskrifter (150 st per termin; eventuellt överskott kan inte sparas från ett studieår till ett annat), andra förbrukningskostnader, olycksfallsförsäkring. En del av summan förvaltas av demokratiskt forum för gemensamma skolaktiviteter. För Bibelfjäll täcker kostnaden även vissa friluftsaktiviteter. Kontakttolkutbildningen har andra obligatoriska kostnader och villkor och betalar därför ingen servicekostnad.

I början på terminen får du en faktura på servicekostnaden. För påminnelse utgår lagstadgad påminnelseavgift.

Studiestöd (CSN)

Studier på våra långa kurser ger dig rätt till studiestöd från CSN. Studiestöd är antingen studiehjälp eller studiemedel. Det är din ålder som avgör vilket stöd du kan få.

  • Studiehjälp får du till och med vårterminen det år du fyller 20.
  • Studiemedel får du från och med höstterminen det år du fyller 20.

Läs mer om studiestöd på folkhogskola.nu och på CSN.

Rapportering till CSN

Om du fyllt 20 år och har studiemedel är det viktig att du följer din studieplan. Du måste klara kraven på studieresultat för att få fortsatta studiemedel.  Vi rapporterar till CSN vid terminsavslut om du inte har studerat i den utsträckning som du har anmält eller om du avbryter dina studier.

Om du ändrar dina studier är det viktigt att du själv meddelar det till CSN direkt. Du slipper då få för mycket pengar utbetalt som du sedan måste betala tillbaka till CSN.

Vid mer än sju dagars sammanhängande sjukdomsfrånvaro ska du kontakta Försäkringskassan. Vid vård av barn ska CSN kontaktas från första dagen.

Olycksfallsförsäkring

Skolans olycksfallsförsäkring gäller skolvistelse och skolaktivitet, men inte fritid. Försäkringen gäller även resa till och från skolvistelse/-aktivitet. Om du bor på skolan så bör du ha en egen hemförsäkring för dina ägodelar.

Viktigt att veta om kostnader

Vi erbjuder en avgiftsfri utbildning i enlighet med den statliga folkhögskoleförordningen. Vi ska ge tillräcklig och tydlig information om de kostnader som är förknippade med studiegången och som du måste betala (till exempel litteratur, material, studieresor, servicekostnad). När du fått information om dessa kostnader och inlett dina studier förutsätter vi att du har accepterat dem. Informationen ges här på hemsidan, i ett välkomstbrev som du får efter antagning och i ett häfte som du får vid kursstart.