Intyg, behörigheter, omdöme

Som studerande på  folkhögskola får du ett intyg över fullföljd kurs. På allmän kurs kan du därutöver få intyg om behörighet för högskolestudier och ett studieomdöme. Graderade betyg ges inte på våra kurser.

På folkhögskola används begreppet ”kurs” synonymt med ”utbildning” och ska inte förväxlas med hur begreppet används i gymnasiet och på högskola. Den vanliga folkhögskoleutbildningen kallas ”lång kurs” och omfattar minst 15 dagar, i regel en termin eller längre. Allmän kurs är folkhögskolans motsvarighet till grundskola och gymnasium. Folkhögskolor ger också korta kurser och det som här sägs om behörigheter och omdöme gäller inte dessa.

Kursintyg

När du fullföljt din kurs får du ett kursintyg undertecknat av rektor och kursansvarig. På vissa yrkesinriktade kurser utfärdas utbildningsbevis. Mer än 20 procents frånvaro innebär normalt att kursen inte anses fullgjord. Då kan du på begäran få ett enkelt intyg från expeditionen som visar vad du deltagit i.

Allmän kurs: Behörigheter

Allmän kurs kan ge grundläggande behörighet för högskola och behörighet för yrkeshögskola. Folkhögskola kan också ge särskild behörighet i enskilda ämnen. Vi gör det motsvarande gymnasieskolan vilket innebär att vi själva har frihet att utforma undervisningsformer och examination. Läs mer info på folkhogskola.nu

Vid kursstart informerar vi dig som studerar på allmän kurs om förutsättningar och omfattningskrav för behörighetsgivning. Du ska själv vid kursstart tala om för din mentor vilka behörigheter du vill uppnå.

Mentor bedömer i samverkan med dina övriga lärare och rektor när grundläggande och särskild behörigheter kan utfärdas. Om du inte fått önskad behörighet kan du vända dig till rektor och be att frågan ska prövas på nytt.

Allmän kurs: Studieomdöme

Vi ger inte graderade betyg, men du kan på kurser med allmänna ämnen få ett studieomdöme för att söka till högskola i folkhögskolans urvalsgrupp.

Studieomdöme är ett samlat utlåtande om din förmåga till fortsatta studier och ges i en sjugradig skala. Med studieomdömet konkurerar du med andra sökande till högskolan inom folkhögskolans egen urvalsgrupp. Gruppens storlek avgörs hur många med behörighet från folkhögskola som söker aktuell kurs. Det lönar sig därför att göra högskoleprovet så att du kommer med även i den urvalsgruppen.

Mentor informerar vid kursstart om villkor för omdömessättning och vad som krävs av dig om du vill ha studieomdöme vid kursens slut.

Ett omdömesmöte med samtliga dina undervisande lärare fastställer studieomdömen under ledning av rektor. Mötet är gemensamt ansvarigt för omdömesbesluten. Du har möjlighet att överklaga till rektor som då beslutar om frågan ska tas upp till ny prövning i omdömesmöte. Beslut om förändring av ett omdöme kan endast fattas av det omdömesmöte som fastställt det tidigare omdömet. Ett omprövat beslut kan inte överklagas.

Du har möjlighet att begära att inte få del av ett fastställt omdöme. Alla omdömen arkiveras av skolan och du kan senare be att få ut det.

Du behöver inte begära studieomdöme, men kan då inte heller få omdöme i efterhand för just den kursen om du skulle ändra dig.

Arkivering

Kursintyg, utbildningsbevis, behörigheter och studieomdömen arkiveras av folkhögskolan. Du kan efterfråga dem kostnadsfritt om ditt eget dokument kommit bort.

Studie- och yrkesvägledare

Om du vill veta mer om studier på folkhögskola så kan du kontakta vår studie- och yrkesvägledare Sofi Andréasson, 0611-55 85 27, sofi.andreasson@hfs.se