Gemensamma regler

När du börjar dina studier så ska du godkänna skolans gemensamma regler. Här hittar du information om dessa samt hur vi kan agera om du händelsevis skulle bryta mot ingångna avtal. Reglerna finns också samlade i ett häfte som du får vid kursens början. Genom att underteckna mottagande av informationshäftet godkänner du dess bestämmelser.

Gemensamma regler, Drog- och alkoholpolicy och IT-policy VT 2021 (pdf)
Kursstartsinformation VT 2021 (pdf)

Drog- och alkoholpolicy

På Härnösands folkhögskola håller vi hårt på att skolmiljön ska vara fri från alkohol och droger. Vi menar att ett drogförbud bidrar till att skapa arbetsro. En drogfri miljö är dessutom nödvändig för den som har något missbruk bakom sig. Varje år kommer studerande som behöver detta stöd.

Du som antagits till en lång kurs måste innan du börjar studierna godkänna skolans regler om frihet från alkohol, droger och liknande preparat. Policyn är fastställd av skolans styrelse. Vid brott mot dessa regler kan du både avstängas från studier och avvisas från skolans område.

Regler för användning av IT-resurser

För att få använda skolans nätverk och datorer ska du godkänna reglerna för detta. Du är själv ansvarig för allt som görs med din inloggning på nätverket. Du får även ett konto i G Suite Education där dina filer sparas. Vid kursslut avslutas dina konton på nätverket och i G Suite.

Likabehandling

Härnösands folkhögskola är och vill vara en mötesplats där alla ges tillgång till förutsättningar att växa och göra skillnad för sig själv och sina sammanhang. Folkhögskolans grundvärderingar bygger på att vi tillsammans skapar en gemenskap där människor oavsett ålder, funktionalitet, sexuell läggning eller bakgrund kan mötas. Det är ett gemensamt förhållningssätt vi har gentemot varandra inom folkhögskolan.

För dig som kursdeltagare är det viktigt att ta ansvar för ett positivt arbetsklimat och för goda relationer. Likaså att visa förståelse för och respektera gemensamma överenskommelser i skolsamhället. Vi förutsätter att du som kursdeltagare delar skolans grundvärderingar genom att visa respekt för alla människors lika värde och den enskildas rätt till personlig integritet.

Bild- och videopublicering

Bilder och video från gemensamma samlingar och andra delar av skolans vardag kan komma att publiceras i sociala medier och på vår hemsida. Bilder kan även publiceras i trycksaker och utställningar. Om du av skäl som till exempel skyddad identitet inte vill vara med på bild där du lätt kan identifieras så måste du informera kursföreståndare/mentor som meddelar vår kommunikatör. 

I mindre sammanhang blir du informerad om dina rättigheter vid fotografering samt att du får skriva under ett fotoavtal. Du har rätt att inte skriva under fotoavtalet om du inte vill finnas med på bild eller film.

När du själv tar bilder och spelar in video på folkhögskolan så har du ansvar för att inte använda dem på ett kränkande sätt.

Bilder och video som finns på skolans hemsida och i andra kanaler på nätet får av upphovsrättsliga skäl inte kopieras och spridas vidare. Om du vill använda skolans bilder eller video måste du först få tillstånd av kommunikatören.

Hyreskontrakt

Du som bor på skolans studenthem ingår ett kontrakt med skolan som hyresvärd.

Avstängning från studier

Om du missköter dina studier kan du avstängas från fortsatta studier (t ex vid stor frånvaro). Ett sådant beslut måste ha föregåtts av såväl muntlig som skriftlig varning. Beslut om skriftlig varning och avstängning fattas av rektor efter samråd med utbildningsledare och andra berörda.

Avvisning från boende på studenthem

Om du bor på skolans studenthem kan du med omedelbar verkan sägas upp från ditt studentrum vid brott mot i hyreskontraktet fastställda regler (t ex bruk av narkotika eller alkohol). Sådan avvisning kan ske utan föregående varning om överträdelsen bedöms som allvarlig. Beslut om avvisning från studenthemmet fattas i en ansvarsgrupp under rektors ledning. Sådant beslut kan inte överklagas.

Enskilds personliga förhållanden

Skolor som bedrivs i offentlig regi, dvs av kommuner, landsting och av staten, omfattas av bestämmelser om offentlighet och sekretess medan vi som rörelseägd folkhögskola inte lyder under Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vår hållning är ändå att skolans personal skall rätta sig efter bestämmelserna i denna lag när det gäller studerandes personliga förhållanden.

Ur Offentlighets- och sekretesslagen 23 kap 5 § (texten gäller från 1 juli 2011, tidigare fanns motsvarande formulering som 3 § i samma kapitel):

Sekretess gäller i annan utbildningsverksamhet /—/ för uppgift som hänför sig till psykologisk undersökning eller behandling och för uppgift om en enskilds personliga förhållanden hos psykolog, kurator eller hos studie- och yrkesvägledningen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Sekretess gäller i elevvårdande verksamhet i övrigt inom arbetsmarknadsutbildningen, den kommunala vuxenutbildningen, den särskilda utbildningen för vuxna, utbildningen i svenska för invandrare och folkhögskolan för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

Integritetspolicy

Härnösands folkhögskola samlar in dina personuppgifter så att du ska kunna studera på skolan. Vi delar dina personuppgifter med tredjeparter (Folkbildningsrådet, SchoolSoft, Google, SCB, CSN m.m.) 

Dessa personuppgifter samlar Härnösands folkhögskola in:
Förnamn, efternamn, personnummer, adress, mailadress, telefonnummer, betyg/omdömen, allergier m.m.

Dina personuppgifter lagras så länge du är studerande på skolan och därefter så länge vi är rapporteringsskyldiga för till exempel intyg. 

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter.

Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten “Datainspektionen” på, datainspektionen@datainspektionen.se om du tycker att skolan behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. 

Läs mer om Härnösands folkhögskolas personuppgiftshantering här
To read more about Härnösands folkhögskolas personal data management, click on this link.

Skolans kontaktperson vid frågor kring personuppgiftshantering:
Ola Bojestig, rektor, 0611-55 85 05.