Bild på barn på en lekplats

TUFF

Teckenspråksutbildning för föräldrar

TUFF är en teckenspråksutbildning för dig som har barn som för sin kommunikation är beroende av teckenspråk. Även du som likställs med förälder kan antas till utbildningen till exempel du som är gift eller sambo med en förälder. Utbildningen omfattar maximalt 240 timmar och är kostnadsfri.

Mål

Utbildningen ska ge föräldrar förutsättningar att utveckla förmåga att…
tillgodogöra sig svenskt teckenspråk och olika slags teckenspråkiga texter
formulera sig och kommunicera på svenskt teckenspråk
urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer i svenskt teckenspråk
använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd på svenskt teckenspråk
anpassa språket efter olika sammanhang
…reflektera över dövas, dövblindas och andra teckenspråkigas livsvillkor

Våren 2018 (20-22 april): TUFF-lägerhelg 

En lägerhelg för hela familjen. Helgen innefattar sammanlagt 20 timmar. Under helgen erbjuds barnomsorg.

Sommaren 2018: Lägerveckor

I Härnösand ger vi lägerveckor 11-15 juni (v 24) och 18-21 juni (v 25). Det är möjligt att gå en vecka eller båda. Under lägerveckorna anordnas samtliga nivåer inom TUFF (nybörjare, fortsättning och fördjupning). Här erbjuds även barnomsorg och aktiviteter för barn i olika åldrar. Hörande syskon i skolåldern kan få teckenspråksundervisning på Kristinaskolan.

Hösten 2018 (12-14 oktober): TUFF-lägerhelg

En lägerhelg för hela familjen. Helgen innefattar sammanlagt 20 timmar. Under helgen erbjuds barnomsorg. Det är möjligt för er som deltagit i sommarens lägerveckor att anmäla er till lägerhelgen. Helgen är en möjlighet till fortsättning på lägerveckorna.

Ansökan och antagning

Ansökan till utbildningen skickas till Härrnösands folkhögskola. Bifoga kopia på kursintyg eller motsvarande från landstingets hörselvård som visar att du gått den introduktionsutbildning i teckenspråk som erbjuds inom ramen för landstingets habilitering. Besked om antagning lämnas skriftligt.

Över hela landet

TUFF omfattar totalt 240 timmar och finns över hela landet hos olika utbildningsanordnare. Upplägget ser olika ut på olika skolor. Som regel går man kursen på den skola som finns närmast bostadsorten, men man kan också gå TUFF på den skola som har det upplägg som passar familjens behov bäst. Det är även möjligt att byta utbildningsanordnare under utbildningens gång.

Utbildningsplan, samordning m m

  • Utbildningsplanen bygger på den ramkursplan som Statens skolverk har tagit fram.
  • Centrala studiestödsnämnden (CSN) handlägger ersättning för resekostnader och inkomstbortfall.
  • Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) utvärderar utbildningen.
  • Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) samordnar och administrerar statsbidraget till utbildningsanordnarna.
Bild: Elton & Josefin av Ola Lindberg (CC BY-NC-SA)
Uppdaterad: 2017-12-06
Till sidans topp