Teckenspråksutbildning för föräldrar (TUFF)

Teckenspråksutbildning för föräldrar

TUFF är en teckenspråksutbildning för dig som har barn som för sin kommunikation är beroende av teckenspråk. Även du som likställs med förälder kan antas till utbildningen till exempel du som är gift eller sambo med en förälder. Utbildningen omfattar maximalt 240 timmar och är kostnadsfri.

Kursfakta

LÄGERHELG 18-20 JANUARI
Längd: 20 timmar under 3 dagar
Kurstid: Start 18 januari 2019
Ansök senast: 30 december 2018

LÄGERHELG 12-14 APRIL 
Längd: 20 timmar under 3 dagar
Kurstid:  Start 12 april 2019
Ansök senast:  24 mars 2019

LÄGERHELG 11-13 OKTOBER
Längd: 20 timmar under 3 dagar
Kurstid:  Start 11 oktober 2019
Ansök senast:  22 september 2019

LÄGERVECKOR SOMMAR
Längd: 5 + 5 dagar
Kurstid: 24-28 juni (vecka 26) och 12-16 juli (vecka 33) 2019
Ansök senast: 27 maj 2019

Antagningsvillkor:
TUFF bygger på att du har fått denutbildning i teckenspråk som ges av landstingen enligt §3b Hälso- ochsjukvårdslagen (1982:763). Du bör kunna handalfabetet samt använda och förståteckenspråk i enkel kommunikation.

Kostnader: Utbildningen är avgiftsfri. Vid behov ordnas kostnadsfritt boende men du betalar måltiderna. Kostnadsfri barntillsyn erbjuds för barn och syskon. För lunch och mellanmål utgår en avgift på 50 kr per dag och barn.

CSN-stöd: 
Du harmöjlighet att få ersättning från CSN för förlorad arbetsinkomst eller annatinkomstbortfall. Resa till och från utbildningsorten (en resa perutbildningstillfälle) betalas även av CSN. Vi vägleder dig i ansökan ochtillhandahåller särskild rekvisitionsblankett som skickas in till CSN.

Kontaktperson:
Johanna Hedman
0611-55 85 61
070 328 59 johanna.hedman@hfs.se

Du kan också kontakta hörselpedagog eller kurator på landstingets hörselvård.

Mål

Utbildningen ska ge föräldrar förutsättningar att utveckla förmåga att…

  • tillgodogöra sig svenskt teckenspråk och olika slags teckenspråkiga texter
  • formulera sig och kommunicera på svenskt teckenspråk
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer i svenskt teckenspråk
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd på svenskt teckenspråk
  • anpassa språket efter olika sammanhang
  • reflektera över dövas, dövblindas och andra teckenspråkigas livsvillkor

TUFF-lägerhelger (18-20/1, 12-14/4, 11-13/10): 

En lägerhelg för hela familjen. Helgen innefattar sammanlagt 20 timmar. Under helgen erbjuds barnomsorg.

Sommaren 2019: Lägerveckor

I Härnösand ger vi lägerveckor 24-28 juni (v 26) och 12-16 juli (v 33). Det är möjligt att gå en vecka eller båda. Under lägerveckorna anordnas samtliga nivåer inom TUFF (bas, fortsättning och fördjupning). Här erbjuds även barnomsorg och aktiviteter för barn i olika åldrar. Hörande syskon i skolåldern kan få teckenspråksundervisning på Kristinaskolan.

Ansökan och antagning

Ansökan till utbildningen skickas till Härnösands folkhögskola. Bifoga kopia på kursintyg eller motsvarande från landstingets hörselvård som visar att du gått den introduktionsutbildning i teckenspråk som erbjuds inom ramen för landstingets habilitering. Besked om antagning lämnas skriftligt.

Över hela landet

TUFF omfattar totalt 240 timmar och finns över hela landet hos olika utbildningsanordnare. Upplägget ser olika ut på olika skolor, därmed har du möjlighet att genomföra TUFF-utbildningen på den skola som har det upplägg som passar familjens behov bäst. Det är även möjligt att byta utbildningsanordnare under utbildningens gång.

Utbildningsplan, samordning m m

  • Utbildningsplanen bygger på den ramkursplan som Statens skolverk har tagit fram.
  • Centrala studiestödsnämnden (CSN) handlägger ersättning för resekostnader och inkomstbortfall.
  • Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) utvärderar utbildningen.
  • Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) samordnar och administrerar statsbidraget till utbildningsanordnarna.

Bild: Elton & Josefin av Ola Lindberg (CC BY-NC-SA)