Preparandkurs 

Fördjupningskurs för kontakttolkar

Inför Kammarkollegiets auktorisationsprov (AT) 2019

Mål

Tolken ska efter genomgången kurs ha fått möjlighet att avsevärt förbättra sina kunskaper och färdigheter på de områden som ingår i auktorisationsprovet för att kunna uppnå den nivå som krävs för att genomgå provet med godkänt resultat.

Målgrupp

Den som vill delta i en preparandkurs ska kunna dokumentera att han/hon är verksam som tolk(intyg från tolkförmedling) och har deltagit i grundläggande tolkutbildningar. Företräde ges till sökande med i första hand godkänt utbildningsbevis från sammanhållen grundutbildning till kontakttolk som står under tillsyn av MYH och i andra hand till sökande med minst två godkända kursbevis från samma utbildning. Tolken ska också ha för avsikt att gå upp i det i tid närmast liggande auktorisationsprov (vårterminen 2019).

Kursinnehåll

På kursen repeterar och uppdaterar deltagarna i första hand den realia och terminologi, som ingår i grundutbildningens delkurser. Kursen innehåller också förberedelser inför testning i allmän språkfärdighet i Svenska med repetition av grundläggande grammatik samt Tolketik och Tolkningsteknik. Tolkövningar ingår i språkhandledning i språkgrupper med minst 5 deltagare.

Studieplan

125 timmar

Sammankomster:
7 – 9 september Samhällstolkning
12-14 oktober Sjukvårdstolkning
16 – 18 november Juridik och Migrationstolkning
31 januari – 3 februari Språkhandledning

Språkhandledning ordnas i språkgrupper med minst 5 deltagare.

Kursintyg

Deltagaren får efter genomgången kurs ett kursbevis.

Uppdaterad: 2018-06-29
Till sidans topp