Preparandkurs 

Preparandkurs för kontakttolkar

Inför Kammarkollegiets auktorisationsprov (AT) 2019

 

Preparandkursens första träff var den 7-9 september, temat för träffen var: Samhällstolkning.
Det var en mycket givande repetition och uppdatering av realiakunskap med diskussioner
om tolketik och tolkningsteknik. Träffen innefattade även rollspel i språkgrupper: arabiska, persiska, ryska samt en närmare blick på ett skriftligt prov i svenska och på hur Kammarkollegiet bedömer språkkunskaper.

Vill du vara med på följande sammankomster? Ansök om deltagande nu för att vara med på:
12-14 oktober Sjukvårdstolkning
16-18 november Juridik för tolkar och Migrationstolkning
31 januari – 3 februari Språkhandledning i språk arabiska, persiska, ryska och eventuellt engelska.

Mål

Tolken ska efter genomgången kurs ha fått möjlighet att avsevärt förbättra sina kunskaper och färdigheter på de områden som ingår i auktorisationsprovet för att kunna uppnå den nivå som krävs för att genomgå provet med godkänt resultat.

Målgrupp

Den som vill delta i en preparandkurs ska kunna dokumentera att han/hon är verksam som tolk(intyg från tolkförmedling) och har deltagit i grundläggande tolkutbildningar. Företräde ges till sökande med i första hand godkänt utbildningsbevis från sammanhållen grundutbildning till kontakttolk som står under tillsyn av MYH och i andra hand till sökande med minst två godkända kursbevis från samma utbildning. Tolken ska också ha för avsikt att gå upp i det i tid närmast liggande auktorisationsprov (februari 2019).

Kursinnehåll

På kursen repeterar och uppdaterar deltagarna i första hand den realia och terminologi, som ingår i grundutbildningens delkurser. Kursen innehåller också förberedelser inför testning i allmän språkfärdighet i Svenska med repetition av grundläggande grammatik samt Tolketik och Tolkningsteknik. Tolkövningar ingår i språkhandledning i språkgrupper med minst 5 deltagare.

Studieplan

125 timmar

Sammankomster på Härnösands folkhögskola:
7 – 9 september Samhällstolkning
12-14 oktober Sjukvårdstolkning
16 – 18 november Juridik och Migrationstolkning
31 januari – 3 februari Språkhandledning (arabiska, persiska, ryska). Språkhandledning ordnas i språkgrupper med minst 5 deltagare. 

Kursintyg

Deltagaren får efter genomgången kurs ett kursbevis.

Uppdaterad: 2018-09-13
Till sidans topp